தமிழ் அரசோச்சு யின் அர்த்தம்

அரசோச்சு

வினைச்சொல்அரசோச்ச, அரசோச்சி

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அரசாளுதல்.