தமிழ் அர்ப்பணி யின் அர்த்தம்

அர்ப்பணி

வினைச்சொல்

  • 1

    அர்ப்பணம் செய்தல்.