தமிழ் அர்ப்பணி யின் அர்த்தம்

அர்ப்பணி

வினைச்சொல்அர்ப்பணிக்க, அர்ப்பணித்து

  • 1

    அர்ப்பணம் செய்தல்.