தமிழ் அரவம் யின் அர்த்தம்

அரவம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (ஆள், விலங்கு நடமாட்டத்தால் ஏற்படும்) சப்தம்; ஒலி.

    ‘ஆள் அரவம் இல்லாத வீடு’

தமிழ் அரவம் யின் அர்த்தம்

அரவம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு பாம்பு.

    ‘அரவம் தீண்டி மரணம் சம்பவித்தது’