அரிக்கன் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அரிக்கன்1அரிக்கன்2அரிக்கன்3

அரிக்கன்1

(அரிக்கன்விளக்கு)

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  காற்றால் சுடர் அணைந்துவிடாதபடி கண்ணாடிக் கூண்டு பொருத்தப்பட்ட, கைப்பிடியுடன் கூடிய மண்ணெண்ணெய் விளக்கு.

அரிக்கன் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அரிக்கன்1அரிக்கன்2அரிக்கன்3

அரிக்கன்2

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அரிக்கன் சட்டி.

  ‘‘அரிசியைக் களைவதற்கு அரிக்கனைக் கொண்டுவா’ என்றாள் அம்மா’

அரிக்கன் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அரிக்கன்1அரிக்கன்2அரிக்கன்3

அரிக்கன்3

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
 • 1

  இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு குள்ளம்.

  ‘அவளின் மகன் ஏன் இப்படி அரிக்கனாக இருக்கிறான்?’
  ‘அரிக்கன் ஆடு நிறைய பால் தரும்’