தமிழ் அரிசிக்குறுனல் யின் அர்த்தம்

அரிசிக்குறுனல்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அரிசி நொய்; அரிசிக் குறுணை.