தமிழ் அரியாசனம் யின் அர்த்தம்

அரியாசனம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு