தமிழ் அருக்காட்டு யின் அர்த்தம்

அருக்காட்டு

வினைச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு வேடிக்கை காட்டுதல்.