தமிழ் அருட்சாதனம் யின் அர்த்தம்

அருட்சாதனம்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு