தமிழ் அருட்டு யின் அர்த்தம்

அருட்டு

வினைச்சொல்அருட்ட, அருட்டி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு

    காண்க: அரட்டு