தமிழ் அருமந்த யின் அர்த்தம்

அருமந்த

பெயரடை

  • 1

    பிரியமான.

    ‘அருமந்த பிள்ளை’