தமிழ் அரும்பொட்டாக யின் அர்த்தம்

அரும்பொட்டாக

வினையடை

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு அரிதாக.

    ‘அவரின் படைப்புகள் அரும்பொட்டாகத்தான் வரும்’

  • 2

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மயிரிழையில்.

    ‘அவர் அரும்பொட்டாக விபத்திலிருந்து தப்பினார்’