தமிழ் அரும்பொட்டில் யின் அர்த்தம்

அரும்பொட்டில்

வினையடை

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு மயிரிழையில்.

    ‘அவர் அரும்பொட்டில் விபத்திலிருந்து தப்பினார்’