தமிழ் அருளிச்செய் யின் அர்த்தம்

அருளிச்செய்

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு