தமிழ் அருளிச்செய் யின் அர்த்தம்

அருளிச்செய்

வினைச்சொல்-செய்ய, -செய்து

உயர் வழக்கு