தமிழ் அறிமுகம்செய் யின் அர்த்தம்

அறிமுகம்செய்

வினைச்சொல்-செய்ய, -செய்து