தமிழ் அறுகம்புல் யின் அர்த்தம்

அறுகம்புல்

பெயர்ச்சொல்