அறை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அறை1அறை2அறை3

அறை1

வினைச்சொல்அறைய, அறைந்து

 • 1

  (மனிதர்கள் விரித்த கையாலும் விலங்குகள் முன்னங்காலாலும் ஒரு பரப்பில்) வேகத்துடன் தாக்குதல்.

  ‘பேசிக்கொண்டிருக்கும்போதே பளாரென்று கன்னத்தில் அறைந்துவிட்டான்’
  ‘புலி அறைந்து செத்துப்போனான்’

 • 2

  (ஆணி, முளை போன்றவற்றை) உட்செலுத்துதல்.

  ‘ஒரு முளை அறைந்து மாட்டைக் கட்டு’

 • 3

  (சாந்துக் கலவையைச் சுவரின் மேல் பிடித்துக்கொள்ளுமாறு) வேகத்துடன் அப்புதல்.

  ‘கலவையை நன்றாக அறைந்து பூசு’

 • 4

  (பிசைந்த மாவை மென்மையாக்குவதற்காகக் கல், பலகை முதலியவற்றின் மீது) வேகத்துடன் எறிதல்.

  ‘பூரி மாவை அறைந்து பிசை’

அறை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அறை1அறை2அறை3

அறை2

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (மனிதர்கள் விரித்த கையாலும் விலங்குகள் முன்னங்காலாலும் ஒரு பரப்பில்) வேகத்துடன் கொடுக்கும் அடி.

  ‘முதுகில் பலமாக ஓர் அறை விழுந்தது’
  ‘புலி ஒரே அறையில் மானை வீழ்த்தியது’

அறை -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

அறை1அறை2அறை3

அறை3

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  வீட்டின் அல்லது கட்டடத்தின் உட்பகுதியில் சுவர், கதவு, ஜன்னல் முதலியன வைத்துத் தனித்தனியாகத் தடுக்கப்படும் இடம்.

 • 2

  (இயந்திரம், அலமாரி போன்றவற்றின் உள்ளே) ஒரு புறம் திறந்திருக்கும் தடுப்பு.

  ‘கைத்துப்பாக்கியில் தோட்டாக்கள் போடுவதற்கு ஆறு அறைகள் உண்டு’
  ‘இந்த அலமாரியின் மேல் பகுதியில் இரண்டு அறைகள் உண்டு’

 • 3

  உயிரியல்
  (உறுப்புகள், பாகங்கள் ஆகியவற்றில்) நான்கு புறமும் மூடப்பட்டு இருக்கும் பகுதி.

  ‘நுரையீரலில் எண்ணற்ற காற்று அறைகள் உள்ளன’
  ‘இருதயம் நான்கு அறைகள் கொண்டது’