தமிழ் அல்பாயுசு யின் அர்த்தம்

அல்பாயுசு

பெயர்ச்சொல்