தமிழ் அலறிப்புடைத்துக்கொண்டு யின் அர்த்தம்

அலறிப்புடைத்துக்கொண்டு

வினையடை