தமிழ் அல்லன் யின் அர்த்தம்

அல்லன்

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு