தமிழ் அலாக்காக யின் அர்த்தம்

அலாக்காக

வினையடை

பேச்சு வழக்கு