தமிழ் அலைமோது யின் அர்த்தம்

அலைமோது

வினைச்சொல்-மோத, -மோதி