தமிழ் அளவிடு யின் அர்த்தம்

அளவிடு

வினைச்சொல்அளவிட, அளவிட்டு

  • 1

    மதிப்பிடுதல்; கணித்தல்.

    ‘கதிரியக்கத்தை அளவிடுவதற்கு மின்னணுக் கருவியைப் பயன்படுத்துகிறார்கள்’
    ‘எங்கள் நட்பின் ஆழத்தை அளவிடுவதுபோல் ஒரு பார்வை பார்த்தார்’
    ‘இந்தப் புதிய சிந்தனையின் தாக்கத்தை அளவிட்டுக் கூற முடியாது’