தமிழ் அழுதுவழி யின் அர்த்தம்

அழுதுவழி

வினைச்சொல்-வழிய, -வழிந்து