தமிழ் அவன் யின் அர்த்தம்

அவன்

பிரதிப்பெயர்

  • 1

    ஆணைக் குறிப்பிடப் படர்க்கையில் பயன்படும் பிரதிப்பெயர்.