தமிழ் அவப்பெயர் யின் அர்த்தம்

அவப்பெயர்

பெயர்ச்சொல்