தமிழ் அவ்வளவுக்கும் யின் அர்த்தம்

அவ்வளவுக்கும்

இடைச்சொல்