தமிழ் ஆக்சிகரணம் யின் அர்த்தம்

ஆக்சிகரணம்

பெயர்ச்சொல்

வேதியியல்
  • 1

    வேதியியல்
    ஒரு பொருள் ஆக்சிஜனுடன் இணையும் வேதிவினை.