தமிழ் ஆகாயத்தாமரை யின் அர்த்தம்

ஆகாயத்தாமரை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    குளம், குட்டைகளில் படர்ந்து காணப்படும், வெளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் பூக்கள் பூக்கும், வட்ட அடுக்கில் இலைகளைக் கொண்ட, தண்டுகளற்ற மிதக்கும் பூண்டு வகை.

தமிழ் ஆகாயத்தாமரை யின் அர்த்தம்

ஆகாயத்தாமரை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஒரு வகைத் தாவர ஒட்டுண்ணி.