தமிழ் ஆங்கு யின் அர்த்தம்

ஆங்கு

வினையடை

உயர் வழக்கு