தமிழ் ஆசிர்வாதம் யின் அர்த்தம்

ஆசிர்வாதம்

பெயர்ச்சொல்