தமிழ் ஆச்சரியப்படுத்து யின் அர்த்தம்

ஆச்சரியப்படுத்து

வினைச்சொல்-படுத்த, -படுத்தி

  • 1

    வியப்புக்கு உள்ளாக்குதல்.