தமிழ் ஆட்சிமொழி யின் அர்த்தம்

ஆட்சிமொழி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசு தன் நிர்வாகத்தில் பயன்படுத்துவதற்குச் சட்டத்தின் மூலம் வழிசெய்திருக்கும் மொழி.