தமிழ் ஆட்டுரல் யின் அர்த்தம்

ஆட்டுரல்

பெயர்ச்சொல்