தமிழ் ஆட்படுத்து யின் அர்த்தம்

ஆட்படுத்து

வினைச்சொல்ஆட்படுத்த, ஆட்படுத்தி

  • 1

    உட்படுத்துதல்.

    ‘அவர் தன்னைச் சத்திய சோதனைக்கு ஆட்படுத்திக்கொண்டார்’