தமிழ் ஆண்டாண்டு காலமாக யின் அர்த்தம்

ஆண்டாண்டு காலமாக

வினையடை

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு காலம்காலமாக.