தமிழ் ஆண்டுகொள் யின் அர்த்தம்

ஆண்டுகொள்

வினைச்சொல்-கொள்ள, -கொண்டு

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு (ஒருவரைக் கடவுள்) ஆட்கொள்ளுதல்.