தமிழ் ஆண்டு வளையம் யின் அர்த்தம்

ஆண்டு வளையம்

பெயர்ச்சொல்