தமிழ் ஆண்டை யின் அர்த்தம்

ஆண்டை

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தங்கள் எஜமானரைக் குறிப்பிட விவசாயத் தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தும் சொல்.