தமிழ் ஆதீனகர்த்தர் யின் அர்த்தம்

ஆதீனகர்த்தர்

பெயர்ச்சொல்