தமிழ் ஆத்மீகம் யின் அர்த்தம்

ஆத்மீகம்

பெயர்ச்சொல்