தமிழ் ஆயுள் உறுப்பினர் யின் அர்த்தம்

ஆயுள் உறுப்பினர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தன்னுடைய ஆயுட்காலம் வரையில் ஒரு அமைப்பில் அங்கத்தினராக ஏற்கப்பட்டவர்.