தமிழ் ஆரம்பப் பள்ளி யின் அர்த்தம்

ஆரம்பப் பள்ளி

பெயர்ச்சொல்