தமிழ் ஆராதி யின் அர்த்தம்

ஆராதி

வினைச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு வழிபடுதல்.

    உரு வழக்கு ‘கலைஞர்கள் அழகை ஆராதிக்கிறார்கள்’