தமிழ் ஆற்றுகைக்கலை யின் அர்த்தம்

ஆற்றுகைக்கலை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நிகழ்கலை.

    ‘பல்கலைக்கழகத்தில் ஆற்றுகைக்கலை பாடமாக வைக்கப்பட்டுள்ளது’