தமிழ் ஆள்வள்ளிக்கிழங்கு யின் அர்த்தம்

ஆள்வள்ளிக்கிழங்கு

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு