தமிழ் ஆஸ்திகன் யின் அர்த்தம்

ஆஸ்திகன்

பெயர்ச்சொல்