தமிழ் ஆஸ்திகம் யின் அர்த்தம்

ஆஸ்திகம்

பெயர்ச்சொல்