தமிழ் இ யின் அர்த்தம்

பெயரடை

  • 1

    இந்த.

    ‘இக்காலம்’
    ‘இவ்வீடு’
    ‘இப்பையன்’