தமிழ் இங்காலே யின் அர்த்தம்

இங்காலே

வினையடை

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இந்தப் பக்கம்.

    ‘இங்காலே திரும்பு!’