தமிழ் இடப்பெயர்ச்சி யின் அர்த்தம்

இடப்பெயர்ச்சி

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்
  • 1

    இயற்பியல்
    விசையின் காரணமாக ஒரு பொருள் நகர்வதால் அடையும் இடமாற்றம்.